MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Anläggningsregister & register för finansiella tillgångar

Ett anläggningsregister är ett manuellt eller datorbaserat system som används för att registrera inköp av, avskrivningar på och försäljningar eller utrangeringar av anläggningstillgångar och finansiella tillgångar. Företag som innehar anläggningstillgångar eller finansiella tillgångar måste föra ett anläggningsregister. Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från kapitel 5 i bokföringslagen:

"Sidoordnad bokföring
4 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Lag (2006:874)."

Ett företag som har anläggningstillgångar eller finansiella tillgångar ska föra ett anläggningsregister över dessa för att få överblick och kontroll över anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde per specifik tillgång. Ett anläggningsregister är en förutsättning för att kunna beräkna avskrivningar på anläggningstillgångar och för att kunna beräkna eventuell vinst eller förlust vid försäljning av en specifik anläggningstillgång eller finansiell tillgång. Ett företag som enbart har en anläggningstillgång behöver inte föra ett anläggningsregister men företag med två eller fler anläggningstillgångar eller som innehar finansiella tillgångar bör föra ett anläggningsregister för att uppnå tillfredställande kontroll och överblick.

Ett anläggningsregister utgör ett försystem till bokföringssystemet eller bokföringsprogrammet och utgör sidoordnad bokföring för att överföra bokföringsinformation i sammanfattad form till bokföringssystemet.

Ett datorbaserat anläggningsregister håller data och information om anläggningstillgångar och i förekommande fall även finansiella tillgångar. Ett datorbaserat anläggningsregister innehåller information om anskaffningsvärde, anskaffningsdatum, avskrivningstid, försäkringsvärde och garanttid med mera för anläggningstillgångar och finansiella tillgångar. Ett datorbaserat anläggningsregister används för att beräkna och utföra avskrivningar på anläggningstillgångar och för att registrera utrangeringar och försäljningar av anläggningstillgångar. Ett anläggningsregister håller information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde för kvarvarande tillgångar. En anläggningsregister kan också användas för att registrera inköp av och försäljningar av finansiella tillgångar och anläggningsregistret håller då även information om kvarvarande finansiella tillgångar i företaget.

Ett datorbaserat anläggningsregister skapar även bokföringsunderlag för inköp av, utrangeringar av och försäljning av anläggningstillgångar och finansiella tillgångar. Dessa bokföringsunderlag används för att registrera konteringar för affärshändelser som rör anläggningstillgångar och finansiella tillgångar.

Vi kan rekommendera mallar.biz om du vill hämta gratis mallar till dig själv eller ditt företag. Om du behöver korsordshjälp eller bara vill veta vad vissa ord betyder så kan du hitta synonymer och antonymer hos fraser.nu.