MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Lathund för bokföring av tillgångar

Det här är en lathund med bokföringsexempel för tillgångar. Här presenteras sammanfattade och konkreta exempel på konteringar för förbrukningsinventarier, anläggningstillgångar och finansiella tillgångar.

1. Bokföra förbrukningsinventarier

Exempel, inköp av korttidsinventarie för 5 000 SEK inklusive moms om 1000 SEK

Konto Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld   5 000
2640 Ingående moms 1 000  
5410 Förbrukningsinventarier 4 000  

2. Bokföra anskaffning av anläggningstillgång

Exempel, inköp av maskin till ett värde om 12 500 SEK inklusive moms om 2 500 SEK

Konto Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld   12 500
2640 Ingående moms 2 500  
1211 Maskiner 10 000  

3. Bokföra avskrivning av anläggningstillgång

Exempel, avskrivning av maskin med 3 000 SEK

Konto Debet Kredit
1219 Ackumulerad avskrivning maskiner   3 000
7831 Avskrivning maskiner 3 000  

4. Bokföra nedskrivning av anläggningstillgång

Exempel, nedskrivning av värdet på maskin med 3 000 SEK

Konto Debet Kredit
1218 Ackumulerad nedskrivning maskiner   3 000
7730 Nedskrivning maskiner 3 000  

5. Bokföra uppskrivning av anläggningstillgång

Exempel, uppskrivning av maskin med 3 000 SEK

Konto Debet Kredit
1217 Ackumulerad uppskrivning maskiner 3 000  
2085 Uppskrivningsfond   3 000

6. Bokföra försäljning av anläggningstillgång

Exempel, försäljning av en maskin för 5000 SEK inklusive moms om 1000 SEK, anskaffningsvärde för maskinen var 10 000 SEK exklusive moms och ackumulerade avskrivningar finns om 2 000 SEK.

1. Försäljning av anläggningstillgång
Konto Debet Kredit
1510 Kundfordran 5 000  
2611 Utgående moms   1 000
3071 Försäljning anl. tillgångar 25 % sv   4 000
3079 Omföring försäljning anl. tillgångar, ej moms 4 000  
7973 Förlust vid avyttring maskin   4 000

2. Bortföring av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar
Konto Debet Kredit
1211 Maskiner   10 000
1219 Ackumulerad avskrivning maskiner 2 000  
7973 Förlust vid avyttring maskin 8 000  

7. Bokföra anskaffning av finansiell tillgång

Exempel, anskaffning av aktier för 100 000 SEK i företag med affärsidé att aktivt handla med aktier

Konto Debet Kredit
1941 Depåkonto   100 000
4011 Aktier 100 000  

8. Bokföra försäljning av finansiell tillgång

Exempel, försäljning av aktier till ett försäljningspris om 140 000 SEK i ett företag med affärsidé att aktivt handla med aktier

Konto Debet Kredit
1941 Depåkonto 140 000  
3011 Aktier   140 000

9. Bokföra kvarvarande innehav av finansiella tillgångar

Exempel, ett innehav av aktier till ett samlat anskaffningsvärde om 120 000 SEK finns kvar vid bokslut, lagret av aktier är enligt föregående års balansräkning 50 000 SEK, lagret har därmed ökat med 70 000 SEK.

Konto Debet Kredit
1401 Aktier 70 000  
4981 Lagerförändring aktier   70 000

Exempel, aktieinnehavet i ovanstående exempel har ett marknadsvärde om 200 000 SEK, enligt föregående års bokslut finns det orealiserade värdeförändringar om 30 000 SEK.

Konto Debet Kredit
1409 Orealiserade värdeförändringar   30 000
8321 Orealiserade värdeförändringar aktier 30 000  
1409 Orealiserade värdeförändringar 200 000  
8321 Orealiserade värdeförändringar aktier   200 000