MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Förbrukningsinventarier, korttidsinventarier och inventarier av mindre värde

Förbrukningsinventarier är korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde. Inventarier skall normalt bokföras som anläggningstillgångar men det finns i skattelagstiftningen en möjlighet att bokföra vissa tillgångar som förbrukningsinventarier.

För att inventarier skall gå under benämningen förbrukningsinventarier skall de ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år eller ha ett anskaffningsvärde exklusive moms understigande ett halvt prisbasbelopp (21 400 SEK för år 2009). De nya bestämmelserna för obetydligt värde får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december år 2008.

Något omedelbart avdrag får dock inte göras för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, och anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

Om det finns ett samband mellan flera inventarier, exempelvis om man köper skrivbord och stolar till ett större kontor samtidigt eller vid flera tillfällen, så skall totalsumman för hela anskaffningen användas vid bedömning om inventarierna utgör förbrukningsinventarier.

Tidigare bestämmelser om inventarier av mindre värde
• 5 000 kr exklusive moms för småföretag (enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut)

• 10 000 kr exklusive moms för mindre företag (företag som inte är småföretag eller stora företag)

• 20 000 kr exklusive moms för stora företag (mer än 50 anställda eller tillgångar om mer än 25 MSEK eller nettoomsättning överstigande 50 MSEK)


Förbrukningsinventarier kostnadsförs direkt i skattemässigt avseende, man gör alltså ett direktavdrag för dem.

Exempel, inköp av korttidsinventarie för 5 000 SEK inklusive moms om 1000 SEK

Konto Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld   5 000
2640 Ingående moms 1 000  
5410 Förbrukningsinventarier 4 000