MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Avskrivning av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över denna nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod som därmed inte minskar i värde skall inte skrivas av. Exempel på anläggningstillgångar där några avskrivningar inte skall göras är finansiella tillgångar, mark och konst.

För immateriella anläggningstillgångar skall nyttjandeperioden anses vara högst 5 år om det inte med rimlig säkerhet går att fastställa en längre ekonomisk livslängd för dessa immateriella anläggningstillgångar. Om en längre avskrivningstid än 5 år tillämpas för immateriella anläggningstillgångar skall det i en not lämnas upplysning om skälen till denna mer utdragna avskrivningsperiod.

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen men annan redovisning kan tillämpas om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 och 3 paragrafen i kapitel 2 i Årsredovisningslagen.

Exempel, avskrivning av maskin med 3 000 SEK

Konto Debet Kredit
1219 Ackumulerad avskrivning maskiner   3 000
7831 Avskrivning maskiner 3 000  


Det följande är ett utdrag från kapitel 4 i Årsredovisningslagen:
4 § Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period.

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall också anges skälen för den längre avskrivningstiden.

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173).