MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Uppskrivning av anläggningstillgångar

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som har anläggningstillgångar vilka har ett tillförligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får skriva upp dessa anläggningstillgångar till högst detta värde. Uppskrivning får dock endast ske om uppskrivningsbeloppet används för att göra avsättning till en uppskrivningsfond eller för att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag genom fondemission eller nyemission.

Om uppskrivningar har gjorts skall det i not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt. Avskrivningar och nedskrivningar av en tillgång som har blivit uppskriven skall beräknas på det uppskrivna värdet.

Uppskrivningsfonden kan tas i anspråk av ett aktiebolag för att öka aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission eller för att täcka en förlust enligt balansräkningen om denna förlust inte kan täckas av fritt eget kapital. Ett beslut om att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt balansräkningen får endast fattas efter man inhämtat synpunkter från bolagets revisorer. Inom tre år efter beslutet att täcka förlust med uppskrivningsfond får vinstutdelning ske endast om Bolagsverket eller allmän domstol ger tillstånd till vinstutdelning eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har täckts med hjälp av uppskrivningsfonden.

Vid avskrivning, nedskrivning, utrangering och försäljning av en uppskriven tillgång skall uppskrivningsfonden minskas i motsvarande mån, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som avser tillgången. En minskning av uppskrivningsfonden får endast ske genom, (1) att uppskrivningsfonden tas i anspråk för ökning av aktiekapital genom fondemission eller nyemission eller för att täcka en förlust i balansräkningen som inte kan täckas av eget kapital, (2) att uppskrivningsfonden minskas vid avskrivning och nedskrivning av den uppskrivna tillgången och överförs till fritt eget kapital, (3) att uppskrivningsfonden minskas vid utrangering eller försäljning av den uppskrivna tillgången och överförs till fritt eget kapital.

Exempel, uppskrivning av maskin med 3 000 SEK

Konto Debet Kredit
1217 Ackumulerad uppskrivning maskiner 3 000  
2085 Uppskrivningsfond   3 000

Följande är ett utdrag ur kapitel 4 i Årsredovisningslagen som berör uppskrivning av anläggningstillgångar:
6 § Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173).

7 § Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden i anspråk för
1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med uppskrivningsbelopp. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25-29 §§ aktiebolagslagen 2005:551) i tillämpliga delar. Lag (2005:918).

8 § Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § eller vid avyttring eller utrangering av tillgången skall uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången.

Minskningen av uppskrivningsfonden i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att
1. fonden tas i anspråk enligt 7 §,
2. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, eller
3. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital.