MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång utgörs av de utgifter som krävs för att anskaffa eller tillverka tillgången.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall utöver inköpspriset även andra utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet ingå. Till förvärvade tillgångar skall utöver inköpspriset utgifter för frakt, tull och import, lagfart, installation eller montering, konsultavgifter och andra utgifter som är föranledda av anskaffningen räknas till anskaffningsvärdet. Rabatter och liknande prisavdrag skall minska anskaffningsvärdet i motsvarande mån och inköp av tillgångar i utländsk valuta skall omräknas till redovisningsvalutan med den valutakurs som gällde vid tidpunkten för förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall förutom direkta produktionskostnader som kan hänföras till tillverkningen av tillgången även inräknas en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader och även ränta på kapital som har använts för att finansiera tillverkningen av tillgången kan inräknas till den del som avser tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall en upplysning ges om att så har skett och en not lämnas om storleken på den ränteutgift som inräknats i anskaffUtgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får inräknas i anskaffningsvärdet om de lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år.

Följande finns att läsa om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar i kapitel 4 i Årsredovisningslagen:

3 § Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 §, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 e § eller 14 f §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, skall upplysning om detta och det belopp som har räknats in lämnas i en not.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2004:1173).