MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Register för tillgångar, eget kapital och skulder (mall)

- Förteckning, sidoordnad bokföring eller register för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder

Tillgångar som inte förtecknas i ett särskilt register, exempelvis i anläggningsregister, kundreskontra eller lagerregister, kan behöva förtecknas i ett särskilt register för att uppnå tillfredställande kontroll och överblick. Även skulder och eget kapital som inte registreras i ett särskilt register, exempelvis leverantörsreskontra, kan behöva registreras i en förteckning för att uppnå tillfredställande kontroll och överblick.

Vi tillhandahåller en mall som ni kan ladda hem och använda helt gratis för att upprätta en förteckning över tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder som inte redan finns förtecknade i ett särskilt register.

Fördelen med att använda ett register för tillgångar, eget kapital och skulder är att man kan få specifikation på enskilda poster som har bokförts på ett konto.

- Om företaget exempelvis har flera olika skulder som alla bokförs på ett och endast ett gemensamt konto kan det vara bra att veta vilka enskilda skulder det totala skuldbeloppet i bokföringen består av.

- När företaget gör periodiseringar kanske flera olika typer av förutbetalda kostnader bokförs på ett gemensamt konto och det är då svårt att veta vilka konton denna post skall bokföras mot under nästkommande period när kostnaderna skall registreras.

- Om företaget har skulder till flera aktieägare i aktiebolaget kan det kanske vara smidigare att enbart använda ett konto för bokföring av avräkning för aktieägare och i stället specificera till vilka aktieägare företaget har skuld i ett särskilt register.

Om ni för ett särskilt register över tillgångar, eget kapital och skulder så kommer revisorn, den som upprättar bokslut och de personer som tar över bokföringen efter er att bli nöjda. Med en förteckning över tillgångar, eget kapital och skulder blir bokföringen mer överskådlig och lättare att överblicka.

Mallen är skapad i Microsoft Access med filformat för Access 2000 vilket innebär att ni måste ha Microsoft Access för att nyttja mallen.

Ladda hem mallen (Access 2000)