MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång

En tillgång är en utgift, en inkomst eller likvida medel som sannolikt ger en entitet avkastning eller fördelar i framtiden, en tillgång skall ägas eller vara under kontroll av en entitet som ett resultat av en tidigare transaktion eller en tidigare händelse.

En tillgång skall redovisas i bokföringen när företaget övertagit den största delen av de risker och förmåner som det innebär att äga eller kontrollera en tillgång. Utgifter som skall ingå i en tillgångs anskaffningsvärde skall redovisas som tillgång om arbetet utförts eller förskottsbetalning erlagts även om risker och förmåner inte övergått. En tillgång skall inte längre redovisas i bokföringen när företaget överlåtit de risker och förmåner som det innebär att äga eller utöva kontroll över tillgången eller när tillgången har utrangerats.

Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas i företaget, en tillgång som ett företag avser att omsätta i den normala affärsrörelsen klassificeras som en omsättningstillgång. Följande går att läsa i kapitel 4 i Årsredovisningslagen:

1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses som omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112).

2 § Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill). Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång. Lag (1999:1112).


Det är avsikten vid förvärvet av en tillgång som avgör om en tillgång skall klassificeras som en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. Om avsikten med förvärvet är att använda tillgången i rörelsen under en längre tid, mer än ett år, är tillgången att anse som en anläggningstillgång. Om avsikten med förvärvet av en tillgång är att sälja denna så fort som möjligt så är tillgången att anse som en omsättningstillgång. Om avsikten med en tillgång förändras skall en omklassificering ske mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång. Anläggningstillgångar har en ekonomisk livslängd som överstiger 12 månader.

Skattemässigt finns det dock möjligheter att klassificera tillgångar av mindre värde och tillgångar med en ekonomisk livslängd som är mindre än eller lika med 3 år som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier kostnadsförs direkt i skattemässigt hänseende men bör inte kostnadsföras direkt på bokföringsmässiga grunder. Skillnaden utgör då bokslutsdispositioner och ger en skillnad mellan skattemässigt och bokföringsmässigt resultat.

Anläggningstillgångar delas vidare in i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.