MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar kan klassificeras antingen som anläggningstillgångar eller som omsättningstillgångar beroende på avsikten med innehavet. Ett företag som aktivt handlar med aktier, optioner och fonder skall klassificera dessa innehav som omsättningstillgångar. Oavsett om finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar är det viktigt att registrera dessa post för post i ett register för att hålla uppgifter om anskaffningsvärde på specifika finansiella tillgångar. Detta är viktigt för att kunna beräkna resultatet vid eventuell försäljning och för att kunna värdera kvarvarande finansiella tillgångar vid årets slut.

Finansiella anläggningstillgångar är finansiella tillgångar som ett företag avser att inneha i mer än 12 månader.

Exempel på finansiella anläggningstillgångar är andelar i och fordringar på koncernföretag, andelar i och fordringar på intresseföretag, andelar och värdepapper i andra företag, derivat och andra långfristiga fordringar på utomstående. Finansiella anläggningstillgångar kan vara långsiktiga aktieinnehav, obligationer, teckningsoptioner med lång löptid och kapitalförsäkringar.