MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar

När det är dags för bokslut skall innehavet av finansiella tillgångar inventeras och värderas. Om man löpande har registrerat köp och försäljningar av finansiella tillgångar i anläggningsregistret så kan man därigenom skriva ut en rapport över kvarvarande innehav av finansiella tillgångar. Den rapport över kvarvarande innehav av finansiella tillgångar som skrivs ut från anläggningsregistret skall jämföras med kontoutdrag från bank eller fondkommissionär över finansiella tillgångar för att stämma av att alla köp- och säljtransaktioner registrerats och registrerats rätt i anläggningsregistret.

När det kvarvarande innehavet av finansiella tillgångar har stämts av skall en lagerförändring bokföras och eventuellt även en värdering till verkligt värde göras och bokföras. Med underlag från anläggningsregistret och kontoutdrag från bank eller fondkommissionär kan dessa transaktioner bokföras.

Exempel, ett innehav av aktier till ett samlat anskaffningsvärde om 120 000 SEK finns kvar vid bokslut, lagret av aktier är enligt föregående års balansräkning 50 000 SEK, lagret har därmed ökat med 70 000 SEK.

Konto Debet Kredit
1401 Aktier 70 000  
4981 Lagerförändring aktier   70 000

Exempel, aktieinnehavet i ovanstående exempel har ett marknadsvärde om 200 000 SEK, enligt föregående års bokslut finns det orealiserade värdeförändringar om 30 000 SEK.

Konto Debet Kredit
1409 Orealiserade värdeförändringar   30 000
8321 Orealiserade värdeförändringar aktier 30 000  
1409 Orealiserade värdeförändringar 200 000  
8321 Orealiserade värdeförändringar aktier   200 000