MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Anskaffning av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar kan anskaffas genom förvärv, egentillverkning, gåva, apportemission i aktiebolag, egen insättning i enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag, byte och finansiell leasing. Anskaffningen av en anläggningstillgång skall bokföras när företaget övertagit den största delen av de risker och förmåner som det innebär att äga eller kontrollera en tillgång. Utgifter som skall ingå i en tillgångs anskaffningsvärde skall redovisas som tillgång om arbetet utförts eller förskottsbetalning erlagts även om risker och förmåner inte övergått.

När en anskaffning av anläggningstillgångar sker skall denna anskaffning bokföras och de specifika tillgångar som ingår i anskaffningen post för post registreras i anläggningsregistret. Ett anläggningsregister skapar normalt inte något bokföringsunderlag för anskaffningen av en anläggningstillgång så den här konteringen får man göra manuellt i bokföringen.

Exempel, inköp av maskin till ett värde om 12 500 SEK inklusive moms om 2 500 SEK

Konto Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld   12 500
2640 Ingående moms 2 500  
1211 Maskiner 10 000