MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Anskaffning av finansiella tillgångar

Avsikten med att anskaffa finansiella tillgångar kan vara att placera överskottskapital för att erhålla finansiell avkastning i form av utdelning, ränta eller kursstegring. Finansiella tillgångar anskaffas också för att få kontroll över andra företag, det kan handla om köp av aktier eller andelar i konkurrerande företag eller köp av aktier eller andelar i andra företag för att diversifiera produktportföljen. Vissa företag har som affärsidé att aktivt placera pengar i finansiella tillgångar, exempelvis investmentbolag. Finansiella placeringar görs också för att minska rörelserisker genom att säkra affärsmässiga kassaflöden.

En anskaffning av en finansiell tillgång kan vara tänkt att innehas långsiktigt, exempelvis vid anskaffningar av kontroll poster i företag (intresseföretag eller dotterföretag), eller att innehas kortsiktigt vid exempelvis "daytrading".

Oavsett avsikten med en anskaffning av en finansiell tillgång skall innehaven registreras i en sidoordnad bokföring, ett anläggningsregister, post för post för att uppnå tillfredställande kontroll över anskaffningsvärdet på specifika finansiella tillgångar. Det spelar ingen roll om de finansiella tillgångarna klassificeras som anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar.

När man gör en anskaffning av finansiella tillgångar skall dessa registreras i anläggningsregistret post för post och löpnumret på registreringen skall antecknas på avräkningsnotan. Anskaffningar som har registrerats i ett anläggningsregister kan bokföras via ett bokföringsunderlag som skrivs ut från anläggningsregistret. Hur anskaffningen skall bokföras beror på avsikten med innehavet.

Exempel, anskaffning av aktier för 100 000 SEK i företag med affärsidé att aktivt handla med aktier

Konto Debet Kredit
1941 Depåkonto   100 000
4011 Aktier 100 000