MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Utrangering och försäljning av anläggningstillgångar

När ett företag säljer eller utrangerar anläggningstillgångar skall detta registreras i anläggningsregistret. En försäljning av en anläggningstillgång innebär att företaget får mer än 0 SEK i ersättning medan en utrangering innebär att anläggningstillgångens försäljningspris är 0. Vid försäljning eller utrangering av en anläggningstillgång kan en vinst eller förlust uppstå och både anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar skall bokföras bort från balansräkningen.

När man säljer en anläggningstillgång så skapas bokföringsunderlag via fakturajournal eller så bokför man försäljningen genom en manuell kontering, försäljningen registreras också i anläggningsregistret. I anläggningsregistret kan man sedan skriva ut en journal med bokföringsunderlag för att därefter bokföra bort anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för de sålda eller utrangerade tillgångarna.

Exempel, försäljning av en maskin för 5000 SEK inklusive moms om 1000 SEK, anskaffningsvärde för maskinen var 10 000 SEK exklusive moms och ackumulerade avskrivningar finns om 2 000 SEK.

1. Försäljning av anläggningstillgång
Konto Debet Kredit
1510 Kundfordran 5 000  
2611 Utgående moms   1 000
3071 Försäljning anl. tillgångar 25 % sv   4 000
3079 Omföring försäljning anl. tillgångar, ej moms 4 000  
7973 Förlust vid avyttring maskin   4 000

2. Bortföring av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar
Konto Debet Kredit
1211 Maskiner   10 000
1219 Ackumulerad avskrivning maskiner 2 000  
7973 Förlust vid avyttring maskin 8 000